OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU

Obchodní podmínky ve formátu PDF

1 Úvodní ustanovení

1.1 Tyto Obchodní podmínky upravují obsah smluvních závazkových vztahů, které jsou uzavírány prostřednictvím internetového obchodu gsmkey.cz (dále také "E-shop") mezi Prodávajícím a Kupujícím (dále jen "Obchodní podmínky" nebo "OP").

1.2 Prodávajícím je v těchto Obchodních podmínkách míněna obchodní společnost SECTRON s.r.o. IČO 646 17 939 se sídlem Josefa Šavla 1271/12, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 14152 (dále jen "Prodávající"). Kontaktní údaje Prodávajícího jsou uveřejněny na jeho internetových stránkách: https://www.gsmkey.cz/kontakt/. Číslo zákaznické linky Prodávajícího je +420 556 621 000, email: obchod@sectron.cz.

1.3 Kupujícím je v těchto Obchodních podmínkách míněna fyzická nebo právnická osoba, které se Prodávající zavazuje předat objednanou věc a umožnit jí nabýt k této věci vlastnické právo. Kupující se zavazuje věc převzít a uhradit Prodávajícímu kupní cenu. (dále jen "Kupující").

1.4 Spotřebitelem se v těchto Obchodních podmínkách v souladu s § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník") rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem (Prodávajícím) nebo s ním jinak jedná (dále též jen "Spotřebitel").

1.5 Ustanoveními těchto Obchodních podmínek nejsou dotčena kogentní ustanovení právních předpisů upravující minimální standard ochrany Spotřebitele; poskytuje-li některé ustanovení právních předpisů vyšší standard ochrany Spotřebitele, než tyto Obchodní podmínky, má toto ustanovení právních předpisů před těmito Obchodními podmínkami přednost.

1.6 Obchodní podmínky obsahují rovněž informace pro Spotřebitele, zejm. ve smyslu § 1811 a § 1820 občanského zákoníku. Informace o povinnostech Prodávajícího z vadného plnění, o odstoupení od smlouvy Spotřebitelem, reklamační řád a další informace pro Spotřebitele obsahují články 6, 7, 8 a 9 těchto OP.

1.7 Uzavřením smlouvy způsobem dle čl. 2.2 OP Kupující potvrzuje, že se s těmito Obchodními podmínkami seznámil, že jim rozumí, a že s jejich zněním souhlasí. V případě, že některé ustanovení těchto Obchodních podmínek není Spotřebiteli jasné, nebo se Spotřebitel chce předem informovat o svých spotřebitelských právech, je oprávněn se před uzavřením Kupní smlouvy obrátit na Prodávajícího, který mu smysl a účel daného ustanovení ozřejmí; kontaktní údaje na Prodávajícího jsou uvedeny v čl. 1.2 OP.

1.8 Smlouva dle čl. 2.2 OP byla uzavřena v českém jazyce. V českém jazyce jsou sepsány i tyto Obchodní podmínky. V případě, že při překladu těchto Obchodních podmínek nebo textu Smlouvy uzavřené postupem dle čl. 2 těchto OP do jiných jazyků, dojde ke sporu o význam nějakého z jejich ustanovení, je rozhodující znění v českém jazyce.

1.9 Není-li jiného ujednání, řídí se Smlouva uzavřená postupem dle čl. 2.2 OP mezi Prodávajícím a Kupujícím právním řádem České republiky. Tím není dotčen článek 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (římská I).

1.10 Není-li mezi Prodávajícím a Kupujícím ujednáno jinak platí, že zahrnutí Obchodních podmínek Kupujícího do smluvního vztahu uzavřeného dle čl. 2 OP je v rozporu s vůlí Prodávajícího a Obchodní podmínky Kupujícího se na tento smluvní vztah neuplatní.

2 Uzavření Kupní smlouvy

2.1 Veškeré nabídky v internetovém obchodě Prodávajícího představují pouze nezávaznou výzvu směřovanou potenciálním Kupujícím k předložení nabídky Prodávajícímu.

2.2 Kupní smlouva, kterou je založen závazek s obsahem dle těchto Obchodních podmínek (dále jen "Smlouva" nebo "Kupní smlouva"), je mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena na základě objednávky Kupujícího, která je učiněna prostřednictvím objednávkového formuláře v souladu s aktuální nabídkou zboží uveřejněnou na E-shopu. K odeslání objednávky ze strany Kupujícího dojde ve chvíli, kdy ji v rozhraní E-shopu potvrdí tlačítkem "Objednávka zavazující k platbě". Objednávka je považována za návrh Smlouvy a závaznou pro Prodávajícího se stává až její akceptací ze strany Prodávajícího zaslanou na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v objednávce. Objednávka je pro Kupujícího závazná okamžikem jejího odeslání. Za akceptaci objednávky za strany Prodávajícího nelze nikdy považovat automatickou odpověď dle čl. 2.4 OP. Pokud je objednávka Prodávajícím akceptována pouze ve vztahu k části objednaného zboží, je mezi stranami uzavřena Smlouva pouze ohledně zboží uvedeného v akceptaci objednávky. Pokud však Kupující, který je Spotřebitelem, nevysloví s uzavřením Smlouvy pouze ohledně zboží uvedeného v akceptaci objednávky souhlas bez zbytečného odkladu poté, co mu bude akceptace doručena, Smlouva nevznikne vůbec.

2.3 Uzavřením Kupní smlouvy vznikne Prodávajícímu povinnost zboží Kupujícímu odevzdat a převést na něj vlastnické právo k tomuto zboží. Naproti tomu Kupujícímu vznikne povinnost zboží převzít a zaplatit za něj Prodávajícímu dohodnutou cenu, a to sjednaným způsobem.

2.4 Bezprostředně po odeslání objednávky obdrží Kupující automatickou odpověď označenou jako "Potvrzení objednávky", která obsahuje přesnou specifikaci objednaného zboží včetně cen a způsobu další komunikace. Tato automatická odpověď má pouze informativní charakter a nevyvolává žádné právní účinky.

2.5 Podstatnými informacemi, které musí každá objednávka Kupujícího obsahovat, jsou

2.5.1 V případě fyzické osoby: Jméno, příjmení, adresa bydliště, e-mail, telefonní číslo, identifikace zboží dle nabídky Prodávajícího, požadované množství zboží, celková cena s DPH i bez DPH, fakturační adresa Kupujícího (je-li odlišná od adresy bydliště);

2.5.2 V případě podnikající fyzické osoby: Jméno, příjmení, identifikační číslo, adresa sídla, e-mail, telefonní číslo, identifikace zboží dle nabídky Prodávajícího, požadované množství zboží, celková cena s DPH i bez DPH, fakturační adresa Kupujícího (je-li odlišná od adresy sídla);

2.5.3 V případě právnické osoby: Název, identifikační číslo, adresa sídla, e-mail, telefonní číslo, identifikace zboží dle nabídky Prodávajícího, požadované množství zboží, celková cena s DPH i bez DPH, fakturační adresa Kupujícího (je-li odlišná od adresy sídla).

2.6 Při absenci jakékoliv z informací uvedených v čl. 2.5 OP není Prodávající povinen objednávku přijmout. V takovém případě Prodávající bez zbytečného odkladu kontaktuje Kupujícího za účelem odstranění vad objednávky.

2.7 Kupující výslovně souhlasí s tím, že k uzavření Smlouvy dojde prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, tedy prostřednictvím mobilního telefonu, tabletu, počítače, či jiného zařízení, které uzavření Smlouvy postupem dle čl. 2.2 umožňuje. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (např. náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí Kupující sám.

2.8 Před uzavřením Smlouvy je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které před uzavřením Smlouvy postupem dle čl. 2.2 v uživatelském rozhraní na E-shopu zadal, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat.

2.9 Až do okamžiku uzavření Smlouvy způsobem uvedeným v čl. 2.2 těchto Obchodních podmínek nevznikají mezi Kupujícím a Prodávajícím žádné smluvní závazky.

2.10 Prodávající není povinen objednávku akceptovat, a to zejména, nikoli však výlučně, osobám, které dříve porušily své povinnosti vůči Prodávajícímu.

2.11 Uzavřená Smlouva včetně Obchodních podmínek je Prodávajícím archivována v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

2.12 Kupující bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webových stránek, na kterých je provozován E-shop, nebo v důsledku užití těchto webových stránek v rozporu s jejich určením.

3 Předmět Smlouvy, kvalita, dostupnost zboží

3.1 Předmětem Smlouvy je zboží specifikované Kupujícím v rámci objednávky a uvedené v přijetí objednávky zaslaném Prodávajícím Kupujícímu.

3.2 Povaha objednávaného zboží vyplývá z popisů produktů na E-shopu. Zboží je v nabídce E-shopu zpravidla označeno názvem, kódem zboží a je vyobrazeno na fotografii. Tyto fotografie jsou ilustrační a nereflektují zcela přesně všechny vlastnosti zboží, zejména pak barva jednotlivých produktů se může z technických důvodů výrazně odlišovat.

3.3 Informace o zboží skladem je pouze orientační, jelikož stav skladem dostupného zboží je průběžně aktualizován v návaznosti na realizované prodeje. Informace o nedostupnosti zboží se mohou na E-shopu objevit s časovou prodlevou. V případě, že zboží, které je předmětem objednávky, je skladově nedostupné, Prodávající bez zbytečného odkladu objednávku odmítne, případně Kupujícího vyrozumí, o předpokládaném termínu, kdy bude zboží opět dostupné. Pokud Kupující neprojeví souhlas s dodáním zboží v novém předpokládaném termínu bez zbytečného odkladu poté, co mu byl Prodávajícím oznámen, k uzavření Smlouvy nedojde.

4 Kupní cena a platební podmínky

4.1 U každého produktu v E-shopu je uvedena cena včetně daně z přidané hodnoty i cena bez daně z přidané hodnoty. Ceny zboží jsou denně aktualizovány.

4.2 Kupní cena je závislá na vývoji finančního trhu nebo dostupnosti zboží. Z tohoto důvodu si Prodávající vyhrazuje právo na její změnu, včetně její změny dodatečné, tj. po obdržení objednávky. Ke změně kupní ceny v již obdržené objednávce může dojít i v případě vyprodání zlevněného zboží.

4.3 V případě změny ceny již obdržené objednávky informuje Prodávající bez zbytečného odkladu o této skutečnosti Kupujícího. V případě že Kupující neprojeví s novou kupní cenou souhlas bez zbytečného odkladu poté, co mu byla Prodávajícím oznámena, k uzavření Smlouvy nedojde.

4.4 Kupující se zavazuje uhradit Prodávajícímu kupní cenu objednaného zboží a náklady na dopravu, a to způsobem, který si Kupující zvolí v rámci své objednávky z následujících možností:

4.4.1 Dobírkou při dodání zboží, kdy Kupující hradí kupní cenu v hotovosti při převzetí zboží od Prodávajícího, přičemž úhrada kupní ceny je podmínkou předání zboží. V případě, že je u objednávky zvolena platba dobírkou a zboží má být zasláno na jinou adresu než je adresa sídla Prodávajícího, bude Kupujícímu k objednávce účtován poplatek za dobírku ve výši 41,- Kč bez DPH, tj. 50,- Kč vč. DPH, to neplatí v případě, že kupní cena objednávky přesáhne částku 10.000,- Kč;

4.4.2 Bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího:

4.4.2.1 Při platbě v CZK - č. ú. 19-6354370217/0100;
4.4.2.2 Při platbě v EUR - IBAN: CZ22 0100 0000 8651 5699 0277 , SWIFT: KOMBCZPPXXX;
4.4.2.3 Při platbě v USD - IBAN: CZ07 0100 0000 8652 6952 0247, SWIFT: KOMBCZPPXXX.

Prodávající je v takovém případě oprávněn požadovat před dodávkou zboží uhrazení zálohy ve výši až 100 % kupní ceny. V případě, že je záloha požadována, je vystaven doklad "Zálohová faktura". Po dodání zboží je na daňovém dokladu hodnota zálohy odečtena. Kupující je v tomto případě povinen uvést v platbě i Variabilní symbol, který mu bude po odeslání objednávky přidělen. Závazek Kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

4.4.3 Bezhotovostně on-line platební kartou přes platební bránu GoPay.

4.5 V případě, že Kupující požaduje dodání většího množství zboží nebo zboží vyšší hodnoty, vyhrazuje si Prodávající právo požadovat po Kupujícím zaplacení přiměřené zálohy na kupní cenu zboží. Větším množstvím zboží nebo zbožím vyšší hodnoty se pro účely tohoto článku těchto OP míní zboží, jehož kupní cena dosahuje částky alespoň 50 000 Kč. Přiměřenou zálohou na kupní cenu zboží se pro účely tohoto článku těchto OP míní 100 % z kupní ceny objednaného zboží. Záloha musí být zaplacena nejpozději do 10 dnů ode dne akceptace objednávky Prodávajícím a není-li dohodnuto jinak, platí se ve stejné měně, jako zbytek kupní ceny. Zálohu zaplatí Kupující ve výše uvedené lhůtě bezhotovostně na bankovní účet Prodávajícího, který mu Prodávající sdělí, jinak na účet uvedený v čl. 4. 4. 2 těchto OP dle měny, ve které má být záloha zaplacena. Kupující bere na vědomí, že k odeslání zboží nedojde dříve, než Kupující uhradí zálohu, a tato částka bude připsána na účet Prodávajícího. V případě, že je záloha požadována, je vystaven doklad "Zálohová faktura". Po dodání zboží je na daňovém dokladu hodnota zálohy odečtena.

4.6 Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě Kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad, který bude Kupujícímu předán při předání zboží. Prodávající je plátcem DPH.

4.7 Každý Kupující registrovaný v E-shopu má nastaveny cenovou kategorii podle dohodnutých odběrů zboží. Cenové kategorie D1, D10, D100 a D500 jsou po dohodě s Prodávajícím nastaveny i neregistrovaným Kupujícím. Registraci je možné provést na stránce https://eshop.sectron.cz/cs/registrace/

5 Dodání zboží

5.1 Je-li objednané zboží skladem, dodá Prodávající zboží Kupujícímu obvykle do 2 - 10 pracovních dnů, ve výjimečných případech a v případech, kdy zboží skladem není, může být dodací doba delší. Není-li jiného ujednání, je místem plnění sídlo Prodávajícího. Zboží je dodáváno ve standardním balení od výrobce. Prodávající zajistí, aby bylo zboří zabaleno způsobem potřebným pro uchování zboží a jeho ochranu.

5.2 Podle volby Kupujícího bude zboží Kupujícímu dodáno jedním z těchto způsobů:

5.2.1 Formou osobního vyzvednutí zboží ze strany Kupujícího, a to v sídle Prodávajícího na adrese Josefa Šavla 1271/12, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava v čase PO - PÁ od 8:00 do 15:00 hod (polední přestávka 12:00-13:00). V tomto případě nenese Kupující náklady na přepravu zboží do místa vyzvednutí ani náklady na jeho zabalení.

5.2.2 Formou dodání zboží na adresu v rámci České republiky zvolenou Kupujícím. Prodávající zajišťuje dodání zboží prostřednictvím různých dopravců, z nichž pro každou konkrétní objednávku zvolí nejvhodnějšího dopravce, a to na základě ceny přepravy konkrétního zboží, aktuálního vytížení dopravců, jakož i jejich dojezdových možností. Náklady na dopravu a balení zboží činí v tomto případě 120 Kč vč. DPH (99,17 Kč bez DPH). Na základě výše uvedených kritérií využívá Prodávající pro dodání zboží služeb těchto přepravních společností: General Logistics Systems Czech Republic s.r.o. (GLS); Direct Parcel Distribution CZ s.r.o. (DPD); Česká pošta, s. p. a TOPTRANS EU, a.s., organizační složka. Kupující je po odeslání zboží informován doručovací společností o sledovacím kódu zásilky (tracking čísle) a má možnost změnit termín i místo doručení. V případě, že Kupující Prodávajícího výslovně informuje o tom, že zboží má být dodáno jednou z výše uvedených přepravních společností, je Prodávající povinen se touto volbou Kupujícího řídit. Prodávající však v takovém případě neodpovídá za dodání zboží později než v termínech uvedených v čl. 5.1 těchto OP.

6 Odstoupení od smlouvy

6.1 Kupující, který je Spotřebitelem, má ve smyslu § 1829 ve spojení s § 1818 občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů ode, kdy Spotřebitel nebo jím určená třetí osoba zboží převezme. Kupující však dle § 1837 občanského zákoníku nemůže odstoupit od Kupní smlouvy mimo jiné v případě, že předmětem Kupní smlouvy je dodávka zboží, které bylo vyrobené podle požadavků Spotřebitele nebo přizpůsobeno jeho osobním potřebám a dále v případě, že předmětem Kupní smlouvy je dodávka zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího k nimž může dojít během lhůty pro odstoupení od Smlouvy.

6.2 Kupující musí o svém odstoupení od smlouvy informovat prodávajícího formou jednoznačného prohlášení učiněného vůči prodávajícím, nejlépe prostřednictvím dopisu zaslaného provozovatelem poštovních služeb na adresu Prodávajícího (SECTRON s.r.o. Josefa Šavla 1271/12, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava), případně e-mailem zaslaným na kontaktní e-mailovou adresu Prodávajícího obchod@sectron.cz. Kupující může použít formulář dostupný na webových stránkách, není to však jeho povinností. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od Smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

6.3 Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od Smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení od Smlouvy uvést datum nákupu, číslo Smlouvy, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

6.4 Kupující v takovém případě vrátí Prodávajícímu zboží ve stavu, v jakém jej převzal, tj. bez známek opotřebení či poškození, nejlépe v původním obalu a se všemi součástmi a příslušenstvím, které spolu se zbožím převzal. Kupující je povinen vrátit zboží Prodávajícímu na své náklady zasláním na adresu SECTRON s.r.o. Josefa Šavla 1271/12, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, a to nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od Kupní smlouvy.

6.5 Prodávající vrátí Kupujícímu zaplacené finanční částky do 14 dnů od doručení odstoupení od Kupní smlouvy ze strany Kupujícího, ne však dříve, než zboží obdrží nebo než mu Spotřebitel prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve. Peněžní prostředky budou Kupujícímu vráceny bezhotovostně na účet určený Kupujícím a neurčí-li Kupující takový účet v oznámení o odstoupení od Smlouvy nebo ve lhůtě dle věty první tohoto odstavce, vrátí Prodávající peněžní prostředky na účet, ze kterého mu byly zaplaceny v případě bezhotovostní úhrady nebo poštovní poukázkou na adresu Kupujícího v případě, že kupní cena byla placena na dobírku. Prodávající je dle své volby oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím rovněž již při vrácení zboží Kupujícím, je-li možné přezkoumat stav vráceného zboží při jeho vrácení.

6.6 Jestliže Spotřebitel v souladu s čl. 5. 2. 2 výslovně zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

6.7 Kupující odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se kupující seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Kupující bere na vědomí, že pokud bude vrácené zboží poškozeno, opotřebeno nebo bude vráceno nekompletní, vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu nárok na náhradu újmy tímto vzniklé. Nárok na náhradu újmy je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení finančních částek poskytnutých dle Kupní smlouvy.

7 Odpovědnost za vady

7.1 Odpovědnost za vady Prodávajícího vůči Kupujícímu, který je Spotřebitelem, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

7.2 Odpovědnost Prodávajícího za vady zboží ve vztahu ke Kupujícímu, který není Spotřebitelem, se řídí odpovídajícími ustanoveními občanského zákoníku.

7.3 Prodávající odpovídá Kupujícímu, který je Spotřebitelem, za to, že prodávané zboží je při převzetí Kupujícím bez vad. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem, dále že zboží je vhodné k účelu, pro který jej Kupující požaduje a s nímž Prodávající souhlasil, a že je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

7.4 Prodávající odpovídá Kupujícímu, který je Spotřebitelem, že vedle ujednaných vlastností je zboží vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo v případě, že není technických norem kodexy chování daného odvětví, dále že zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu, které může Kupující rozumně očekávat, i s ohledem veřejná prohlášení učiněná Prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením, dále že je zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může Kupující rozumně očekávat, a že zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které Prodávající Kupujícímu poskytl před uzavřením Smlouvy, pokud k takovému poskytnutí došlo. Tento článek těchto OP se nepoužije v případě, že Prodávající Kupujícího před uzavřením Smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost zboží liší a Kupující s tím při uzavírání Kupní smlouvy výslovně souhlasil.

7.5 Má-li zboží vadu, může Kupující, který je Spotřebitelem, požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nového zboží bez vady nebo jeho opravu, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro Spotřebitele. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím Spotřebiteli nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha zboží a účel, pro který Spotřebitel zboží koupil. K odstranění vady převezme Prodávající zboží na vlastní náklady. Nepřevezme-li Spotřebitel zboží v přiměřené době poté, co jej Prodávající vyrozuměl o možnosti zboží po opravě převzít, náleží Prodávajícímu úplata za uskladnění.

7.6 Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha zboží nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou Kupující nemůže zboží užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

7.7 V případě, že Prodávající vadu neodstranil v souladu s čl. 7. 5. těchto OP a v souladu s § 2170 občanského zákoníku nebo v případě, že Prodávající vadu odmítne odstranit, má Kupující, který je Spotřebitelem, právo požadovat přiměřenou slevu nebo právo od Smlouvy odstoupit. Tato práva má Spotřebitel i v případě, že se vada projeví opakovaně; v případě, že je vada podstatným porušením Smlouvy a v případě, že je z prohlášení Prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Spotřebitele. Přiměřenou dobou je doba uvedená v čl. 8.2 těchto OP. Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou zboží bez vady a vadného zboží, které Kupující obdržel.

7.8
Je-li Prodávající v prodlení s odevzdáním zboží, může Spotřebitel od Kupní smlouvy odstoupit, nesplní-li Prodávající svoji povinnost ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu Spotřebitel poskytl. Spotřebitel může od Kupní smlouvy odstoupit bez dodatečné lhůty jen v případě, že Prodávající odmítl plnit nebo je plnění v určeném čase nezbytné s ohledem na okolnosti při uzavření Kupní smlouvy anebo Spotřebitel sdělil Prodávajícímu před uzavřením Smlouvy, že je dodání v určitý čas nezbytné. Prodávající vrátí bez zbytečného odkladu po odstoupení od Smlouvy Spotřebiteli všechna peněžitá plnění, která podle Kupní smlouvy uhradil.
7.9 Nejde-li o zboží použité, je Kupující oprávněn vytknout vadu v době 2 let od převzetí zboží. Jde-li o koupi použitého zboží, je Kupující oprávněn vytknout vadu v době 1 roku ode dne převzetí zboží.
7.10 Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil. Vadou zboží není opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání.

8 Reklamační řád

8.1 Reklamaci uplatňuje Spotřebitel v provozovně a sídle Prodávajícího, a to buď osobně, nebo písemně. Adresa sídla je Josefa Šavla 1271/12, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava. Prodávající je však povinen přijmout reklamaci jak v sídle, tak v kterékoli provozovně, ve které je to možné. Spotřebitel sdělí Prodávajícímu, jaké právo z vadného plnění si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Uplatní-li Spotřebitel právo z vadného plnění, vydá mu Prodávající při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy spotřebitel reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace Spotřebitel požaduje a kontaktní údaje Spotřebitele pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Prodávající je povinen vydat Spotřebiteli po vyřízení reklamace potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

8.2 Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a Spotřebitel o této skutečnosti informován bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající se Spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po marném uplynutí této lhůty může Spotřebitel od Smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

8.3 Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má Spotřebitel právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.

9 Mimosoudní řešení sporů a další informace pro Spotřebitele

9.1 Stížnosti je Spotřebitel oprávněn zasílat Prodávajícímu elektronickou poštou na adresu obchod@sectron.cz.

9.2 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz. Je možné využít platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr.

9.3 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

9.4 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

9.5 Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

9.6 Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu také dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele.

9.7 Nedojde-li k dohodě mezi Kupujícím a Prodávajícím, jsou k řešení vzájemných sporů mezi Kupujícím a Prodávajícím vyplývajících ze Smlouvy uzavřené postupem dle čl. 2.2 těchto OP příslušné obecné soudy České republiky, nedohodnou-li se Kupující s Prodávajícím na jiné volbě způsobu řešení vzájemných sporů, přičemž není rozhodné, zda je Kupujícím Spotřebitel nebo ne.

10 Závěrečná ustanovení

10.1 Prodávající prohlašuje a Kupující bere na vědomí, že Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku.

10.2 Objednané zboží zůstává až do úplného zaplacení ve vlastnictví Prodávajícího.

10.3 Prodávající nakládá s osobními údaji Kupujícího v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES; Prodávající nezpracovává žádné osobní údaje bez souhlasu Kupujícího, nejedná-li se o zpracovávání osobních údajů, které toto nařízení a případně další právní předpisy umožňují i bez souhlasu. Informace o zpracovávání osobních údajů Prodávajícím jsou podrobně obsaženy v zásadách ochrany osobních údajů Prodávajícího.

10.4 Kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v objednávce. Tento souhlas může Kupující kdykoli odvolat, a to oznámením na e-mailovou adresu Prodávajícího uvedenou v čl. 1.2 těchto OP.

10.5 V Kupní smlouvě je možné sjednat práva a povinnosti smluvních stran odchylně od Obchodních podmínek, přičemž odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.

10.6 Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek nebo Smlouvy neplatné, zdánlivé nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto vadného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se mu co nejvíce přibližuje. Neplatností, zdánlivostí nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Kupní smlouvy či Obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

10.7 Přílohu Obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy spotřebitelem.

10.8 Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 12. 2022. Aktuální verze obchodních podmínek je uveřejněna na E-shopu Prodávajícího.

OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A DAT

SECTRON s.r.o. jako provozovatel serveru www.sectron.cz, se zavazuje k níže uvedenému.

Respektujeme vaše soukromí. Abychom vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme znát některá vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím.

Údaje, které zadáváte při registraci
Jako zákazník musíte při vaší registraci uvést následující údaje. Jste-li fyzická osoba, jsou to tyto:
- Jméno a příjmení
- Úplnou poštovní adresu
- Telefonické, případně faxové spojení
- emailovou adresu

Tyto informace jsou nezbytné pro vaši identifikaci jako kupujícího. Používáme je k realizaci a zaúčtování vaší platby za nakoupené zboží, za účelem správné dodávky zboží a ke komunikaci s Vámi.

Požadujete-li doručování objednávek na jinou adresu, než je výše uvedená, můžete uvést ještě alternativní adresu dodání.

Nakupujete-li jako právnická osoba, měl(a) byste uvést také následující údaje o firmě:

- Jméno firmy
- Úplnou poštovní adresu
- Telefonické, případně faxové spojení
- IČO
- DIČ
- Bankovní spojení

Jako kupující souhlasíte se zpracováním výše uvedených osobních údajů společností SECTRON. Tyto údaje nám umožní provést nezbytné účetní operace, vyhotovit daňový doklad obvykle vyžadovaný oběma stranami, popřípadě identifikovat vaši platbu učiněnou bankovním převodem.

Váš souhlas se zpracováním osobních údajů je udělován na dobu neurčitou a můžete jej kdykoliv bezplatně odvolat, a to jednostranným prohlášením adresovaným společnosti SECTRON. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Máte právo na přístup k Vámi poskytnutým osobním údajům, právo na opravu osobních údajů a další práva uvedená v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Požádáte-li nás o informaci o zpracování svých osobních údajů, tuto informaci Vám bez zbytečného odkladu předáme. SECTRON má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Pokud zjistíte nebo se domníváte, že provádíme zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete:

- požádat společnost SECTRON o vysvětlení,

- požadovat, aby společnost SECTRON odstranila takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Je-li Vaše žádost podle předchozí věty shledána oprávněnou, společnost SECTRON odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li společnost SECTRON uvedené žádosti, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Na tento Úřad se můžete se svým podnětem obrátit i přímo.

Údaje o Vaší činnosti Údaje o Vašich nákupech (jsou nutné pro zajištění dodávek zboží, vyřizování reklamací a podobně) jsou ukládány v bezpečné databázi a nejsou poskytovány třetím stranám.

Jaké je naše stanovisko k poskytování vašich osobních údajů jiným společnostem?

Vaše osobní data jsou důvěrná a nejsou poskytována žádným subjektům.

Shrnutí

SECTRON si váží Vaší důvěry a chrání vaše soukromá data před zneužitím. Tyto informace shromažďujeme proto, abychom zkvalitnili naše služby. Neposkytujeme je třetím stranám.

Váš souhlas

Používáním internetového eshopu www.sectron.cz souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o vás a vašich nákupech. Pravidla zacházení s těmito údaji jsou popsána v tomto dokumentu. Dojde-li v budoucnosti k jejich změně, budou detaily nových pravidel na těchto stránkách publikovány, takže budete mít možnost se o nich dozvědět.

OSTATNÍ

Prodávající prohlašuje, že není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Kupní smlouva včetně těchto obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

V Ostravě 1. 1. 2019

Poučení o právu spotřebitele na odstoupení od smlouvy

 V případě smlouvy na dodání zboží nebo služeb uzavřené se společností SECTRON s.r.o. IČO 646 17 939 se sídlem Josefa Šavla1271/12, Ostrava - Mariánské Hory, 709 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 14152 (dále také jen jako "SECTRON s.r.o." nebo "prodávající") distančním způsobem, tj. na dálku, a tedy zejména prostřednictvím internetového obchodu (dále také jen "smlouva"),má kupující, který je spotřebitelem (dále také jen "kupující"), ve smyslu ust. § 1829 ve spojení s ust.§ 1818 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů ode dne, kdy Spotřebitel nebo jím určená třetí osoba zboží převezme. Kupující však dle § 1837 občanského zákoníku nemůže odstoupit od Kupní smlouvy mimo jiné v případě, že předmětem Kupní smlouvy je dodávka zboží, které bylo vyrobené podle požadavků Spotřebitele nebo přizpůsobeno jeho osobním potřebám a dále v případě, že předmětem Kupní smlouvy je dodávka zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího k nimž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Kupující musí o svém odstoupení od smlouvy informovat prodávajícího formou jednoznačného prohlášení učiněného vůči prodávajícím, nejlépe prostřednictvím dopisu zaslaného provozovatelem poštovních služeb na adresu prodávajícího (SECTRON s.r.o. Josefa Šavla 1271/12, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava), případně e-mailem zaslaným na kontaktní e-mailovou adresu prodávajícího obchod@sectron.cz. Kupující může použít vzorový formulář dostupný na webových stránkách prodávajícího, není to však jeho povinností. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení od smlouvy uvést datum nákupu, číslo smlouvy, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Kupující v takovém případě vrátí prodávajícímu zboží ve stavu, v jakém jej převzal, tj. bez známek opotřebení či poškození, nejlépe v původním obalu a se všemi součástmi a příslušenstvím, které spolu se zbožím převzal. Kupující je povinen vrátit zboží prodávajícímu na své náklady zasláním na adresu SECTRON s.r.o. Josefa Šavla 1271/12, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, a to nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy.

Prodávající vrátí kupujícímu zaplacené finanční částky do 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího, ne však dříve, než obdrží zboží nebo než mu kupující prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve. Peněžní prostředky budou kupujícímu vráceny bezhotovostně na účet určený kupujícím a neurčí-li kupující takový účet v oznámení o odstoupení od smlouvy nebo ve lhůtě dle věty první tohoto odstavce, vrátí prodávající peněžní prostředky na účet, ze kterého mu byly zaplaceny v případě bezhotovostní úhrady nebo poštovní poukázkou na adresu kupujícího v případě, že kupní cena byla placena na dobírku. Prodávající je dle své volby oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím rovněž již při vrácení zboží kupujícím, je-li možné přezkoumat stav vráceného zboží při jeho vrácení.

Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se kupující seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Kupující bere na vědomí, že pokud bude vrácené zboží poškozeno, opotřebeno nebo bude vráceno nekompletní, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu újmy tímto vzniklé. Nárok na náhradu újmy je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení finančních částek poskytnutých dle smlouvy.

OBCHODNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ SLUŽBY GSMKEY.CLOUD

1 Úvodní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky upravují obsah závazkového vztahu mezi Poskytovatelem služby GSMKEY.cloud v rámci Cloudu SECTRON, a uživatelem této služby, vzniklého na základě smlouvy o užívání služby GSMKEY.cloud dle čl. 2 těchto Obchodních podmínek (dále jen "Obchodní podmínky" nebo "OP").

1.2 Poskytovatelem je společnost SECTRON s.r.o., IČO: 646 17 939, se sídlem Josefa Šavla 1271/12, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 14152 (dále jen "Poskytovatel").

1.3 Uživatelem je osoba, která uzavře s Poskytovatelem smlouvu o užívání služby GSMKEY.cloud způsobem dle čl. 2.1 (dále jen "Uživatel").

1.4 GSMKEY.cloud je službou, která je poskytována v rámci hardwarového a softwarového prostředí (cloudu) vytvořeného Poskytovatelem, který umožňuje provoz služby s náležitostmi definovanými v těchto Obchodních podmínkách a na webových stránkách "https://www.gsmkey.cloud/" (dále také jen "Služba").

1.5 Spotřebitelem se v těchto Obchodních podmínkách v souladu s § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník") rozumí každý člověk (Uživatel), který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem (Poskytovatelem) nebo s ním jinak jedná (dále také jen "Spotřebitel").

1.6 Ustanoveními těchto Obchodních podmínek nejsou dotčena kogentní ustanovení právních předpisů upravující minimální standard ochrany Spotřebitele; poskytuje-li některé ustanovení právních předpisů vyšší standard ochrany Spotřebitele, než tyto Obchodní podmínky, má toto ustanovení právních předpisů před těmito Obchodními podmínkami přednost.

1.7 Obchodní podmínky obsahují rovněž informace pro Spotřebitele, zejm. ve smyslu § 1811 a § 1820 občanského zákoníku. Informace o povinnostech Poskytovatele z vadného plnění, o odstoupení od smlouvy Spotřebitelem, reklamační řád a další informace pro Spotřebitele obsahují články 7., 8., 9. a 10.

1.8 Uzavřením smlouvy způsobem dle čl. 2.1 Uživatel potvrzuje, že se s těmito Obchodními podmínkami seznámil, že jim rozumí, a že s jejich zněním souhlasí. V případě, že některé ustanovení těchto Obchodních podmínek není Spotřebiteli jasné, nebo se Spotřebitel chce předem informovat o svých spotřebitelských právech, je oprávněn se před uzavřením smlouvy o užívání Služby obrátit na Poskytovatele, který mu smysl a účel daného ustanovení ozřejmí; kontaktní údaje na Poskytovatele jsou uvedeny v čl. 10. 7.

2. Uzavření smlouvy o užívání Služby

2.1 Smlouva o užívání Služby, kterou je založen závazek s obsahem dle těchto Obchodních podmínek (dále jen "Smlouva"), je mezi Poskytovatelem a Uživatelem uzavřena v okamžiku, kdy Uživatel prostřednictvím webového rozhraní webu https://www.gsmkey.cloud/ (dále také jen "Web") vyjádří souhlas s těmito Obchodními podmínkami a kliknutím na tlačítko "Objednávka zavazující k platbě a následným provedením platby v souladu s čl. 4.4 těchto OP požádá Poskytovatele o aktivaci Služby; Služba je aktivována zpřístupněním funkcí dle čl. 3.2 těchto OP Uživateli. Před tím, než dojde ke zpřístupnění funkcí dle čl. 3.2 těchto OP a Služba začne být poskytována, zašle Poskytovatel Uživateli potvrzení o uzavřené Smlouvě v textové podobě na e-mailovou adresu, kterou Uživatel sdělil Poskytovateli pro účely zabezpečení svého uživatelského účtu dle čl. 5 těchto OP. Službu je možné aktivovat v tarifech dle uživatelského rozhraní Webu; prvotní aktivace Služby je zdarma na zkušební dobu 3 měsíců (čl. 4.2 těchto OP). Poskytovatel započne s poskytováním Služby ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy pouze na výslovnou žádost Uživatele. Poskytnutím plnění zaniká právo Uživatele odstoupit od smlouvy podle § 1837 písm. a) a l) občanského zákoníku. Poskytovatel zpřístupní Uživateli nejnovější verzi Služby dostupnou v době uzavření Smlouvy.

2.2 Poskytovatel zabezpečí, že budou Uživateli poskytovány ujednané aktualizace Služby. Nebylo-li poskytování aktualizací Služby mezi stranami ujednáno, zabezpečí Poskytovatel, že budou Uživateli poskytovány aktualizace, které jsou nezbytné pro fungování Služby bez vad po dobu trvání závazku. Současně Poskytovatel Uživatele na dostupnost těchto aktualizací upozorní, a to buď oznámením, které bude viditelné ve webovém rozhraní webu, prostřednictvím kterého je služba poskytována nebo oznámením zaslaným na e-mailovou adresu, kterou Uživatel sdělil Poskytovateli pro účely zabezpečení svého uživatelského účtu dle čl. 5 těchto OP. Byl-li Uživatel na potřebu aktualizace Služby, jakož i důsledky jejího neprovedení, upozorněn a neprovedl-li ji v přiměřené době, nemá práva z vad, které vzniknou pouze v důsledku neprovedené aktualizace. To neplatí v případě, že Uživatel neprovedl aktualizaci správně nebo ji neprovedl vůbec v důsledku nedostatku v návodu na její provedení.

2.3 Součástí potvrzení o uzavřené Smlouvě dle čl. 2.1 těchto OP je rovněž údaj o tom, že Spotřebitel výslovně souhlasí se započetím plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy a že bere na vědomí, že udělením souhlasu zaniká jeho právo odstoupit od Smlouvy podle § 1837 písm. l) občanského zákoníku.

2.4 Uživatel výslovně souhlasí s tím, že k uzavření Smlouvy dojde prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, tedy prostřednictvím mobilního telefonu, tabletu, počítače, či jiného zařízení, které uzavření Smlouvy postupem dle čl. 2.1 umožňuje. Náklady vzniklé Uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (např. náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí Uživatel sám.

2.5 Před uzavřením Smlouvy je Uživateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které před uzavřením Smlouvy postupem dle čl. 2.1 v uživatelském rozhraní Webu zadal, a to i s ohledem na možnost Uživatele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat.

2.6 Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu dle čl. 2.1 těchto OP lze uzavřít v českém jazyce. V českém jazyce je rovněž vedena veškerá komunikace mezi Poskytovatelem a Uživatelem. V případě, že při překladu těchto Obchodních podmínek nebo textu Smlouvy uzavřené postupem dle čl. 2.1 těchto OP do jiných jazyků, dojde ke sporu o význam nějakého z jejich ustanovení, je rozhodující znění v českém jazyce.

2.7 Do uzavření Smlouvy způsobem uvedeným v čl. 2.1 těchto Obchodních podmínek nevznikají mezi Poskytovatelem a Uživatelem žádné smluvní povinnosti ze Smlouvy.

2.8 Uzavřená Smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována Poskytovatelem v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

2.9 Poskytovatel nepožaduje od Uživatele zálohu či jinou obdobnou platbu. Poskytnou-li si strany nějaké plnění, aniž by došlo k uzavření Smlouvy, jsou povinny si toto plnění bez zbytečného odkladu vrátit obdobným způsobem, kterým bylo poskytnuto, a to v rozsahu a v souladu s ustanoveními občanského zákoníku o bezdůvodném obohacení.

2.10 Uživatel uzavřením Smlouvy postupem dle čl. 2.1 ve smyslu § 1823 občanského zákoníku výslovně žádá Poskytovatele, aby začal s poskytováním Služby ve lhůtě pro odstoupení od Smlouvy dle čl. 7. 2.

3. Funkce Služby

3.1 Služba GSMKEY.cloud je online službou.

3.2 Služba GSMKEY.cloud je volitelná služba, která je kompatibilní s produktem Poskytovatele - chytrým ovladačem GSM KEY SMART 3T, který je ve standardní nabídce Poskytovatele, a který je možné od Poskytovatele zakoupit např. na webu https://www.gsmkey.cz (dále jen "Zařízení"). Služba GSMKEY.cloud umožňuje zejm.:

  • spravovat Zařízení odkudkoliv, a to z uživatelského rozhraní Webu, na který lze přistoupit z počítače, tabletu nebo mobilu;
  • vzdálený dohled, změnu chování vstupů a výstupu Zařízení;
  • nastavení čísel, ze kterých se budou přeposílat SMS;
  • uložení dat a možnost nahrání dat do jiných Zařízení;
  • přidávat, odebírat či měnit uživatele uložené v Zařízení a transport seznamu uživatelů z jednoho Zařízení do druhého;
  • kontrolu databáze akcí, které byly provedeny se Zařízením, kterou vede Poskytovatel;
  • další funkce uvedené v popisu produktu na Webu.

3.3 Služba je v provozu zpravidla nepřetržitě; to neplatí při odstávce Webu či cloudu SECTRON z technických důvodů, zejm. při poruše či nutné údržbě hardwarového a softwarového vybavení Poskytovatele či třetích osob, nebo při technických problémech telekomunikačních či obdobných služeb poskytovaných třetími osobami; Uživatel bere na vědomí skutečnost, že Služba či Web nemusí být z technických důvodů dostupné.

3.4 Poskytovatel a Uživatel se dohodli, že Poskytovatel neodpovídá Uživateli za žádnou újmu (zejm. majetkovou) způsobenou nedostupností či v důsledku nedostupnosti Služby či Webu; Poskytovatel a Uživatel se dohodli na vyloučení odpovědnosti Poskytovatele za újmu vzniklou Uživateli nedostupností Služby či Webu v takové maximální míře, ve které to kogentní ustanovení právních předpisů umožňují. Tento článek těchto OP se nepoužije v případě, že je Uživatel Spotřebitelem.

4. Cena za Službu

4.1 Ceník Služby GSMKEY.cloud je zveřejněn v uživatelském rozhraní Webu. Všechny ceny jsou stanoveny vč. DPH a bez jakýchkoliv dalších poplatků.

4.2 Při prvotní aktivaci Služby má Uživatel 3 měsíce užívání Služby zdarma; týden před uplynutím této zkušební doby je Uživatel vyzván k prodloužení Služby a výběru ze tří možných tarifů; nebude-li Služba prodloužena, bude Uživateli deaktivována a Smlouva uplynutím zkušební doby zaniká. Službu je možné prodloužit, anebo po marném uplynutí zkušební doby při prvotní aktivaci Služby znovu aktivovat, na následující období: 3, 6 nebo 12 měsíců za jednorázový poplatek; poplatek za 3 měsíce činí 75 Kč, poplatek za 6 měsíců činí 125 Kč, a poplatek za 12 měsíců činí 250 Kč. Sjednanou cenou za Službu mezi Poskytovatelem a Uživatelem je vždy cena uvedená v uživatelském rozhraní Webu u daného tarifu v okamžiku odeslání platby dle čl. 4. 4. ; liší-li se tato cena od ceny stanovené v tomto článku těchto OP., má aktuální cena uvedená v uživatelském rozhraní Webu přednost.

4.3 Uživatel si zvolí jemu vyhovující tarif v uživatelském rozhraní Webu, v sekci "dashboard" (v menu ikonka klíče), kde je část s názvem "Subscription". Zde si Uživatel zvolí jemu vyhovující tarif kliknutím na tlačítko "Objednávka zavazující k platbě" vedle stanovené ceny.

4.4 Platba proběhne bezhotovostně online prostřednictvím platebního systému GoPay, provozovaného společností GOPAY, s.r.o., IČO: 26046768, se sídlem č. p. 67, 370 01 Planá, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 11030; jiné způsoby platby za Službu nejsou přijímány.

4.5 Závazek Uživatele uhradit cenu za Službu je splněn okamžikem odepsání příslušné částky z bankovního účtu Uživatele při provedení platby za Službu způsobem dle čl. 4.4 těchto OP.

4.6 Náklady vzniklé Uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s užíváním Služby si Uživatel hradí sám.

5. Uživatelský účet

5.1 Službu je možné užívat prostřednictvím uživatelského účtu, který si Uživatel vytvoří na Webu (dále jen "Uživatelský účet"). Uživatel získá na základě registrace do Uživatelského účtu přístup do svého uživatelského rozhraní, prostřednictvím kterého může aktivovat a užívat Službu. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. V Uživatelském účtu si Uživatel založí jeho Zařízení (nebo více Zařízení) v administraci (vyplní název zařízení a IMEI zařízení).

5.2 Při registraci do Uživatelského účtu je Uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Uživatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené v Uživatelském účtu jsou Poskytovatelem považovány za správné.

5.3 Poskytovatel je oprávněn zrušit Uživateli jeho Uživatelský účet v případě, kdy dojde k zániku právního vztahu mezi Poskytovatelem a Uživatelem ze Smlouvy.

5.4 Uživatel bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Poskytovatele či třetích osob, nebo na technické problémy hardwarového a softwarového vybavení Poskytovatele či třetích osob či telekomunikačních a obdobných služeb poskytovaných třetími osobami.

5.5 Poskytovatel a Uživatel se dohodli, že Poskytovatel neodpovídá Uživateli za žádnou újmu (zejm. majetkovou) způsobenou nedostupností či v důsledku nedostupnosti Uživatelského účtu; Poskytovatel a Uživatel se dohodli na vyloučení odpovědnosti Poskytovatele za újmu vzniklou Uživateli nedostupností Uživatelského účtu v takové maximální míře, ve které to kogentní ustanovení právních předpisů umožňují. Tento článek těchto OP se nepoužije v případě, že je Uživatel Spotřebitelem.

6. Doba trvání Smlouvy a zánik Smlouvy

6.1 Smlouva trvá po dobu, na kterou byla aktivována Služba, v závislosti na tom, který tarif Uživatel v uživatelském rozhraní Webu zvolil, a zda využil prodloužení zkušební doby, resp. předplaceného tarifu Služby dle čl. 4.2 těchto OP; uplynutím doby, na kterou byla aktivována Služba, aniž by byl v souladu s čl. 4.2 těchto OP Uživatelem předem zaplacen poplatek za prodloužení Služby na další období, Smlouva zaniká. Zaplacením poplatku na další období, jehož délka závisí na zvoleném tarifu dle čl. 4.2 těchto OP, dochází k opětovnému uzavření Smlouvy ve smyslu čl. 2.1 těchto OP s obsahem mimo jiné dle těchto OP.

6.2 Smlouva zaniká také jiným způsobem stanoveným zákonem nebo těmito Obchodními podmínkami (např. odstoupením od Smlouvy).

6.3 Uživatel má po zániku Smlouvy po dobu existence jeho Uživatelského účtu přístup do Uživatelského účtu, ze kterého je možný pouhý náhled do aktuálního nastavení Zařízení, avšak není oprávněn Zařízení prostřednictvím Služby vzdáleně spravovat a užívat další funkce Služby dle čl. 3.2 těchto OP; to neplatí, byl-li Uživatelský účet Uživatele v souladu s čl. 5.3 těchto OP Poskytovatelem zrušen.

7. Odstoupení od Smlouvy Spotřebitelem

7.1 Ustanovení čl. 7 těchto OP se uplatní pouze u Smlouvy, kterou s Poskytovatelem jako Uživatel uzavřel Spotřebitel.

7.2 Není-li dále stanoveno jinak, je Uživatel oprávněn v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku odstoupit od Smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne uzavření Smlouvy, a to bez uvedení důvodu. Odstoupení od Smlouvy musí být Poskytovateli odesláno nejpozději v poslední den lhůty uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od Smlouvy může Uživatel využít vzorový formulář zveřejněný Poskytovatelem, který tvoří přílohu těchto Obchodních podmínek, není to však jeho povinností. Uživatel může od Smlouvy odstoupit jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči Poskytovateli.

7.3 Uživatel nemůže odstoupit od Smlouvy v rozsahu, ve kterém byla Služba již poskytnuta pokud plnění započalo s předchozím výslovným souhlasem Uživatele před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy v souladu s čl. 2.1 těchto OP a Poskytovatel před uzavřením Smlouvy poučil Uživatele v souladu s čl. 2.2 těchto OP, že poskytnutím plnění zaniká právo odstoupit od Smlouvy.

7.4 Odstoupí-li Uživatel dle tohoto článku těchto OP od Smlouvy, není vůči Poskytovateli za dosavadní poskytování Služby ničeho povinen; Poskytovatel je v takovém případě povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, vrátit Uživateli veškeré prostředky, které od něj dle čl. 4.4 obdržel, a to na bankovní účet, ze kterého tyto prostředky byly Uživatelem zaplaceny. To neplatí, pokud Uživatel odstoupil od Smlouvy, kdy Poskytovatel započal s plněním dle Smlouvy na základě výslovné žádosti Uživatele již před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy. V takovém případě uhradí Uživatel Poskytovateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od Smlouvy. Je-li sjednaná cena nepřiměřeně vysoká, uhradí Spotřebitel Poskytovateli obvyklou cenu toho, co bylo poskytnuto. Zbývající část ceny za poskytnutí Služby, byla-li již uhrazena, vrátí Poskytovatel Uživateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, a to na bankovní účet, ze kterého tyto prostředky byly Uživatelem zaplaceny.

7.5 Odstoupí-li Uživatel od Smlouvy, zdrží se užívání Služby, a to včetně jejího poskytování třetí osobě. Odstoupí-li Uživatel od Smlouvy, zdrží se Poskytovatel užívání obsahu odlišného od osobních údajů Uživatele, který byl vytvořen Uživatelem při užívání Služby, nejde-li o některý z těchto případů:

a) Obsah je bez využívání Služby nepoužitelný;
b) Obsah se vztahuje výlučně k činnosti uživatele při užívání Služby;
c) Poskytovatel smísil obsah s jinými daty a může být oddělen jen při vynaložení nepřiměřeného úsilí;
d) Obsah byl vytvořen společně s jinými osobami, které mohou obsah nadále užívat.

S výjimkou případů podle písmen a) - c) zpřístupní Poskytovatel Uživateli na jeho žádost obsah odlišný od jeho osobních údajů, který Uživatel při užívání Služby jejím prostřednictvím vytvořil nebo uchovával. Poskytovatel tak učiní bezplatně, v přiměřené době a v běžně používaném strojově čitelném formátu.

7.6 Odstoupení od Smlouvy dle tohoto článku těchto OP je možné zaslat Poskytovateli na adresu provozovny a sídla Poskytovatele Josefa Šavla 1271/12, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava; Poskytovatel bez zbytečného odkladu potvrdí Spotřebiteli přijetí.

8. Práva Spotřebitele z vadného plnění

8.1 Ustanovení čl. 8. těchto OP se uplatní u Smluv, které s Poskytovatelem jako Uživatel uzavřel Spotřebitel.

8.2 Práva a povinnosti Poskytovatele a Uživatele z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 a § 2389a a násl. občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o ochraně spotřebitele")).

8.3 Poskytovatel je povinen plnit bez vad, resp. zpřístupnit Službu s vlastnostmi tak, jak je popsána na Webu a v těchto Obchodních podmínkách. Poskytovatel odpovídá Uživateli za to, že má Služba stanovené a ujednané vlastnosti, a že je po dobu trvání závazku bez vad.

8.4 Poskytovatel zejména odpovídá Uživateli, že Služba odpovídá ujednanému popisu a rozsahu, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem; je vhodná k účelu, pro který ji Uživatel požaduje a s nímž Poskytovatel souhlasil; je poskytována s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k instalaci, a s uživatelskou podporou.

8.5 Vedle ujednaných vlastností odpovídá Poskytovatel Uživateli, že Služba je vhodná k účelu, k němuž se Služby tohoto druhu obvykle používají, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem; Služba rozsahem, jakostí a dalšími výkonnostními parametry, včetně funkčnosti, kompatibility, přístupnosti, kontinuity a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem Služeb téhož druhu, které může Uživatel rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná Poskytovatelem nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením; Služba je poskytován s příslušenstvím a pokyny k použití, které může Uživatel rozumně očekávat; a že Služba odpovídá zkušební verzi nebo náhledu, které Poskytovatel zpřístupnil před uzavřením Smlouvy. Tento článek těchto OP se nepoužije v případě, že Poskytovatel Uživatele před uzavřením Smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost Služby liší a Uživatel s tím při uzavírání Smlouvy výslovně souhlasil

8.6 Je-li Poskytovatel v prodlení se zpřístupněním Služby, může Uživatel od Smlouvy odstoupit, nesplní-li Poskytovatel svoji povinnost bez zbytečného odkladu poté, co jej Uživatel vyzval k plnění. Uživatel může od Smlouvy odstoupit bez dodatečné lhůty jen v případě, že je z prohlášení Poskytovatele nebo z okolností zjevné, že Poskytovatel Službu neposkytne anebo vyplývá-li z ujednání stran nebo z okolností při uzavření Smlouvy, že je plnění v určeném čase nezbytné.

8.7 Uživatel je oprávněn vytknout vadu, která se u Služby projeví nebo vyskytne kdykoliv za trvání závazku. Uživatel může požadovat odstranění vady, ledaže je to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Služba měla bez vady. Poskytovatel odstraní vadu ve lhůtě dle čl. 9.2 těchto OP tak, aby nezpůsobil Uživateli značné obtíže.

8.8 V případě, že Poskytovatel vadu podle čl. 8.7 těchto OP neodstranil nebo je z prohlášení Poskytovatele popřípadě z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Uživatele nebo v případě že se vada projeví i po odstranění nebo v případě, že je vada podstatným porušením smlouvy, může uživatel požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může odstoupit od Smlouvy.

8.9 Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou Služby bez vady a vadné Služby, která byla Uživateli poskytnuta, současně se zohlední doba, po kterou byla Služba poskytována vadně. Uživateli náleží sleva i v případě, že odstoupí od Smlouvy. Uživatel nemůže odstoupit od Smlouvy, je-li vada Služby jen nevýznamná. Má se za to, že vada není nevýznamná.

9. Reklamační řád

9.1 Reklamaci uplatňuje Spotřebitel v provozovně a sídle Poskytovatele, a to buď osobně, nebo písemně. Adresa sídla je Josefa Šavla 1271/12, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava. Poskytovatel je však povinen přijmout reklamaci jak v sídle, tak v kterékoli provozovně, ve které je to s ohledem na charakter Služby možné. Spotřebitel sdělí Poskytovateli, jaké právo z vadného plnění si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Uplatní-li Poskytovatel právo z vadného plnění, vydá mu Poskytovatel při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy Spotřebitel reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace Spotřebitel požaduje a kontaktní údaje Spotřebitele pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Poskytovatel je povinen vydat Spotřebiteli po vyřízení reklamace potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

9.2 Vzhledem k tomu, že předmětem Služby je poskytnutí digitálního obsahu, musí být reklamace v souladu s § 19 odst. 3 větou druhou zákona o ochraně spotřebitele vyřízena v přiměřené době po vytknutí vady, a to s přihlédnutím k povaze Služby a k účelu, pro nějž ji Spotřebitel požadoval. Po marném uplynutí této lhůty může Spotřebitel od Smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

9.3 Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má Spotřebitel právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.

10. Mimosoudní řešení sporů a další informace pro Spotřebitele

10.1 Stížnosti je Spotřebitel oprávněn zasílat Poskytovateli elektronickou poštou na adresu obchod@sectron.cz.

10.2 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz. Je možné využít platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr.

10.3 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

10.4 Poskytovatel je oprávněn k poskytování Služby na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

10.5 Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

10.6 Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu také dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele.

10.7 Kontaktní údaje na Poskytovatele: doručovací adresa: SECTRON s.r.o.; Josefa Šavla 1271/12, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava; telefon: +420 556 621 030; e-mail: obchod@sectron.cz.

11. Závěrečná ustanovení

11.1 Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení těchto Obchodních podmínek, resp. uzavřené Smlouvy, neplatným, zdánlivým, nebo neúčinným, posoudí se skutkový stav podle jiného ustanovení těchto Obchodních podmínek nebo jiného ustanovení zákona, které je svým smyslem a účelem neplatnému, zdánlivému, nebo neúčinnému ustanovení těchto Obchodních podmínek nejbližší. Neplatnost, zdánlivost, nebo neúčinnost některého z ustanovení těchto Obchodních podmínek, resp. uzavřené Smlouvy, nemá vliv na platnost a účinnost ustanovení ostatních.

11.2 Je-li uzavřena Smlouva s mezinárodním prvkem, smluvní strany sjednávají, že vztah založený Smlouvou se řídí českým právem, zejm. občanským zákoníkem. Tím není dotčen článek 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I). K rozhodování veškerých soudních sporů vzniklých ze Smlouvy jsou příslušné soudy České republiky. Tím nejsou dotčena ustanovení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Brusel I bis), od nichž se nelze smluvně odchýlit.

11.3 Poskytovatel nakládá s osobními údaji Uživatele v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES; Poskytovatel nezpracovává žádné osobní údaje bez souhlasu Uživatele, nejedná-li se o zpracovávání osobních údajů, které toto nařízení a případně další právní předpisy umožňují i bez souhlasu. Informace o zpracovávání osobních údajů Poskytovatelem jsou podrobně obsaženy v zásadách ochrany osobních údajů Poskytovatele, které jsou dostupné na https://eshop.sectron.cz/cs/zasady-ochrany-osobnich-udaju/.

11.4 Přílohu Obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy Spotřebitelem.

11.5 Obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. 1. 2023. Aktuální verze obchodních podmínek je uveřejněna zde: https://www.gsmkey.cloud/obchodni_podminky.pdf