OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU

Objednávka a uzavření smlouvy

Řádným vyplněním a odesláním objednávky činí kupující prodávajícímu závazný návrh na uzavření kupní smlouvy. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, kdy má kupující možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Po vytvoření (odeslání) objednávky zákazník obdrží automatickou odpověď označenou jako "Potvrzení objednávky", která obsahuje přesnou specifikaci objednaného zboží včetně cen a způsobu další komunikace. Tato automatická odpověď je pouze potvrzením o tom, že jsme obdrželi Vaši objednávku, není potvrzením o přijetí (akceptaci) objednávky ve smyslu následujícího odstavce.

Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce. Kupní smlouva mezi kupujícím a prodávajícím je uzavřena okamžikem, kdy kupujícímu potvrdí přijetí objednávky (telefonicky, či emailem) zaměstnanec společnosti SECTRON s.r.o. Veškeré nabídky umístěné v e-shopu jsou nezávazné a kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen akceptovat objednávku, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.

Informace o zboží skladem je pouze orientační, jelikož stav skladem dostupného zboží je průběžně aktualizován a v návaznosti na realizované prodeje a informace o nedostupnosti zboží se mohou na e-shopu objevit s časovou prodlevou. V případě, že zboží, které je předmětem objednávky, je skladově nedostupné, tak prodávající bez zbytečného odkladu objednávku odmítne, případně kupujícího vyrozumí, o předpokládaném termínu, kdy bude zboží opět dostupné.

Ceny zboží jsou denně aktualizovány. Lze si je ověřit u jednotlivých položek. Některé ceny jsou závislé na vývoji finančního trhu nebo dostupnosti zboží a z tohoto důvodu si vyhrazujeme právo na jejich změnu, vč. změny dodatečné, po obdržení objednávky. Ke změně ceny v již obdržené objednávce může dojít i v případě vyprodání zlevněného zboží nebo v situaci, kdy nezávisle na naší vůli dojde ke změně prodejní ceny objednaného zboží, zejména změnou v ceníku vydaného dovozcem. V případě změny ceny již obdržené objednávky Vás bez zbytečného odkladu o této skutečnosti budeme informovat (telefonicky či emailem). V případě že s koupí zboží za změněnou cenu nesouhlasíte, k uzavření kupní smlouvy nedojde.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Odstoupení od smlouvy (storno objednávky) - je řešeno samostatným bodem, který najdete níže v našich obchodních podmínkách.

Způsoby plateb:

- platba v hotovosti při převzetí zboží - dobírka

- platba převodem na účet u Komerční banky. Číslo účtu je CZK: 19-6354370217/0100. Prodávající je oprávněn požadovat před dodávkou zálohu ve výši až 100 % hodnoty objednávky. V případě, že je záloha požadována, je vystaven doklad "Zálohová faktura". Po dodání zboží je na daňovém dokladu hodnota zálohy odečtena

Vysvětlení pojmů: - platba převodem - znamená možnost zaplatit na náš účet v Komerční bance a to před samotným dodáním zboží nebo po dodání s určenou dobou splatnosti na základě rámcové smlouvy sepsané se společností SECTRON. Pokud zvolíte v objednávce tento způsob platby, po dokončení objednávky Vám budou nabídnuty podklady pro provedení platby (číslo účtu, částka, variabilní symbol). Celou objednávku i s těmito údaji je možno také vytisknout. Tytéž údaje Vám přijdou i elektronickou poštou, pokud jste do objednávky zadali kontaktní email. Způsob platby zboží uveďte v Komentáři objednávky.

Dodací podmínky (rozvoz zboží)

Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle do 2 - 10 pracovních dnů, ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší. Místem podání zboží je sídlo společnosti SECTRON s.r.o.

Dopravné:

K přepravě zboží využíváme zásilkových služeb společnosti DPD. DPD - Direct Parcel Distribution CZ s.r.o., jako jeden z předních poskytovatelů zásilkových služeb, je spolehlivým partnerem pro vnitrostátní i mezinárodní přepravu zásilek.

Platební podmínky:

Způsob dopravy:

DPD tuzemsko - účtujeme dopravné ve výši 107,44 Kč bez DPH (tj. 130 Kč s DPH). Objednávka nad 10.000 Kč doprava ZDARMA.
GLS tuzemsko - účtujeme dopravné ve výši 95,04 Kč bez DPH (tj. 115 Kč s DPH). Objednávka nad 10.000 Kč doprava ZDARMA.
PPL tuzemsko - účtujeme dopravné ve výši 123,97 Kč bez DPH (tj. 150 Kč s DPH). Objednávka nad 10.000 Kč doprava ZDARMA.
Česká pošta, Balík na poštu - účtujeme dopravné ve výši 140,50 Kč bez DPH (tj. 170 Kč s DPH). Objednávka nad 10.000 Kč doprava ZDARMA.
Osobní odběr - zboží si vyzvednete v sídle SECTRON - 0,- Kč bez DPH (PO - PÁ 9:00 - 16:00 hod)

Poplatek za dobírkovné - 41 Kč bez DPH (tj. 50 Kč s DPH)

Způsob úhrady:

hotově při osobním odběru - 0,- Kč bez DPH
platba kartou při osobním odběru - 0,- Kč bez DPH
platba kartou online - 0,- Kč bez DPH
platba předem (proformafaktura) - 0,- Kč bez DPH
platba převodem (vyžaduje schválení obchodního oddělní SECTRON) - 0,- Kč bez DPH

Řešení sporů

Pro mimosoudní řešení stížností se mohou zákazníci obrátit na vedení společnosti. V případě sporu má zákazník právo obrátit se na kontrolní orgán - Českou obchodní inspekci, nebo na soud.

V případě, že prodávající reklamaci zamítne jako neoprávněnou, může se kupující, nebo po dohodě s prodávajícím obě strany, obrátit na soudního znalce z příslušného oboru a vyžádat si zpracování nezávislého odborného posouzení vady.

Nedojde-li k dohodě mezi kupujícím a prodávajícím jsou k řešení vzájemných sporů mezi kupujícím a prodávajícím příslušné obecné soudy, nedohodnou-li se kupující s prodávajícím na jiné volbě způsobu řešení vzájemných sporů. V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

POUČENÍ O PRÁVU SPOTŘEBITELE NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Poučení o právu spotřebitele na odstoupení od smlouvy

U smlouvy na dodání zboží nebo služeb uzavřených se společností SECTRON s.r.o., se sídlem Ostrava - Mariánské Hory, Josefa Šavla 1271/12, PSČ 709 00, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 14152, IČO 64617939 (dále také jen jako "SECTRON s.r.o." nebo "prodávající") distančním způsobem (na dálku, a tedy zejména prostřednictvím internetového obchodu), dále také jen "smlouva", může kupující, který je spotřebitelem, dále také jen "kupující", odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy písemně informovat formou jednostranného právního jednání prodávajícího. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

Pokud odstoupíte od smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Platbu však vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození.

Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak.

Náklady vrácení zboží nese kupující (spotřebitel).

Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Kupující bere na vědomí, že pokud bude vrácené zboží poškozeno, opotřebeno nebo bude vráceno nekompletní, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody tímto vzniklé. Nárok na náhradu škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení finančních částek poskytnutých dle kupní smlouvy.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy zde.

OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A DAT

SECTRON s.r.o. jako provozovatel serveru www.sectron.cz, se zavazuje k níže uvedenému.

Respektujeme vaše soukromí. Abychom vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme znát některá vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím.

Údaje, které zadáváte při registraci
Jako zákazník musíte při vaší registraci uvést následující údaje. Jste-li fyzická osoba, jsou to tyto:
- Jméno a příjmení
- Úplnou poštovní adresu
- Telefonické, případně faxové spojení
- emailovou adresu

Tyto informace jsou nezbytné pro vaši identifikaci jako kupujícího. Používáme je k realizaci a zaúčtování vaší platby za nakoupené zboží, za účelem správné dodávky zboží a ke komunikaci s Vámi.

Požadujete-li doručování objednávek na jinou adresu, než je výše uvedená, můžete uvést ještě alternativní adresu dodání.

Nakupujete-li jako právnická osoba, měl(a) byste uvést také následující údaje o firmě:

- Jméno firmy
- Úplnou poštovní adresu
- Telefonické, případně faxové spojení
- IČO
- DIČ
- Bankovní spojení

Jako kupující souhlasíte se zpracováním výše uvedených osobních údajů společností SECTRON. Tyto údaje nám umožní provést nezbytné účetní operace, vyhotovit daňový doklad obvykle vyžadovaný oběma stranami, popřípadě identifikovat vaši platbu učiněnou bankovním převodem.

Váš souhlas se zpracováním osobních údajů je udělován na dobu neurčitou a můžete jej kdykoliv bezplatně odvolat, a to jednostranným prohlášením adresovaným společnosti SECTRON. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Máte právo na přístup k Vámi poskytnutým osobním údajům, právo na opravu osobních údajů a další práva uvedená v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Požádáte-li nás o informaci o zpracování svých osobních údajů, tuto informaci Vám bez zbytečného odkladu předáme. SECTRON má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Pokud zjistíte nebo se domníváte, že provádíme zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete:

- požádat společnost SECTRON o vysvětlení,

- požadovat, aby společnost SECTRON odstranila takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Je-li Vaše žádost podle předchozí věty shledána oprávněnou, společnost SECTRON odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li společnost SECTRON uvedené žádosti, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Na tento Úřad se můžete se svým podnětem obrátit i přímo.

Údaje o Vaší činnosti Údaje o Vašich nákupech (jsou nutné pro zajištění dodávek zboží, vyřizování reklamací a podobně) jsou ukládány v bezpečné databázi a nejsou poskytovány třetím stranám.

Jaké je naše stanovisko k poskytování vašich osobních údajů jiným společnostem?

Vaše osobní data jsou důvěrná a nejsou poskytována žádným subjektům.

Shrnutí

SECTRON si váží Vaší důvěry a chrání vaše soukromá data před zneužitím. Tyto informace shromažďujeme proto, abychom zkvalitnili naše služby. Neposkytujeme je třetím stranám.

Váš souhlas

Používáním internetového eshopu www.sectron.cz souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o vás a vašich nákupech. Pravidla zacházení s těmito údaji jsou popsána v tomto dokumentu. Dojde-li v budoucnosti k jejich změně, budou detaily nových pravidel na těchto stránkách publikovány, takže budete mít možnost se o nich dozvědět.

OSTATNÍ

Prodávající prohlašuje, že není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Kupní smlouva včetně těchto obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

V Ostravě 1. 1. 2019

OBCHODNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ SLUŽBY GSMKEY.CLOUD

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky upravují obsah závazkového vztahu mezi Poskytovatelem služby Gsmkey.cloud v rámci Cloudu SECTRON, a uživatelem této služby, vzniklého na základě smlouvy o užívání služby Gsmkey.cloud dle čl. 2 (dále jen "Obchodní podmínky").

1.2 Poskytovatelem je společnost SECTRON s.r.o., IČO: 64617939, se sídlem Josefa Šavla 1271/12, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 14152 (dále jen "Poskytovatel").

1.3 Uživatelem je osoba, která uzavře s Poskytovatelem smlouvu o užívání služby Gsmkey.cloud způsobem dle čl. 2.1 (dále jen "Uživatel").

1.4 Gsmkey.cloud je službou, která je poskytována v rámci hardwarového a softwarového prostředí (cloudu) vytvořeného Poskytovatelem, který umožňuje provoz služby s náležitostmi definovanými v těchto Obchodních podmínkách a na webových stránkách "https://www.gsmkey.cloud/" (dále také jen "Služba").

1.5 Spotřebitelem se v těchto Obchodních podmínkách v souladu s § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "občanský zákoník") rozumí každý člověk (Uživatel), který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem (Poskytovatelem) nebo s ním jinak jedná (dále také jen "Spotřebitel").

1.6 Ustanoveními těchto Obchodních podmínek nejsou dotčena kogentní ustanovení právních předpisů upravující minimální standard ochrany Spotřebitele; poskytuje-li některé ustanovení právních předpisů vyšší standard ochrany Spotřebitele, než tyto Obchodní podmínky, má toto ustanovení právních předpisů před těmito Obchodními podmínkami přednost.

1.7 Obchodní podmínky obsahují rovněž informace pro Spotřebitele, zejm. ve smyslu § 1811 a § 1820 občanského zákoníku. Informace o povinnostech Poskytovatele z vadného plnění, záruky za jakost, o odstoupení od smlouvy Spotřebitelem, reklamační řád a další informace pro Spotřebitele obsahují články 7., 8., 9. a 10.

1.8 Uzavřením smlouvy způsobem dle čl. 2.1 Uživatel potvrzuje, že se s těmito Obchodními podmínkami seznámil, že jim rozumí, a že s jejich zněním souhlasí. V případě, že některé ustanovení těchto Obchodních podmínek není Spotřebiteli jasné, nebo se Spotřebitel chce předem informovat o svých spotřebitelských právech, je oprávněn se před uzavřením smlouvy o užívání Služby obrátit na Poskytovatele, který mu smysl a účel daného ustanovení ozřejmí; kontaktní údaje na Poskytovatele jsou uvedeny v čl. 10.7.

2. Uzavření smlouvy o užívání Služby

2.1 Smlouva o užívání Služby, kterou je založen závazek s obsahem dle těchto Obchodních podmínek (dále jen "Smlouva"), je mezi Poskytovatelem a Uživatelem uzavřena v okamžiku, kdy Uživatel prostřednictvím webového rozhraní webu https://www.gsmkey.cloud/ (dále také jen "Web") vyjádří souhlas s těmito Obchodními podmínkami a aktivuje Službu; Služba je aktivována zpřístupněním funkcí dle čl. 3.2 Uživateli. Neprodleně po uzavření Smlouvy bude Uživateli v textové podobě potvrzena aktivace Služby. Službu je možné aktivovat v tarifech dle uživatelského rozhraní Webu; prvotní aktivace Služby je zdarma na zkušební dobu 3 měsíců (čl. 4.2).

2.2 Uživatel výslovně souhlasí s tím, že k uzavření Smlouvy dojde prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, tedy prostřednictvím mobilního telefonu, tabletu, počítače, či jiného zařízení, které uzavření Smlouvy postupem dle čl. 2.1 umožňuje. Náklady vzniklé Uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku
v souvislosti s uzavřením Smlouvy (např. náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí Uživatel sám.

2.3 Před uzavřením Smlouvy je Uživateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které před uzavřením Smlouvy postupem dle čl. 2.1 v uživatelském rozhraní Webu zadal, a to i s ohledem na možnost Uživatele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat.

2.4 Smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce; Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. V českém jazyce je vedena veškerá komunikace mezi Poskytovatelem a Uživatelem.

2.5 Do uzavření Smlouvy způsobem uvedeným v čl. 2.1 těchto Obchodních podmínek nevznikají mezi Poskytovatelem a Uživatelem žádné smluvní povinnosti ze Smlouvy.

2.6 Uzavřená Smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována Poskytovatelem v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

2.7 Poskytovatel nepožaduje od Uživatele zálohu či jinou obdobnou platbu. Poskytnou-li si strany nějaké plnění, aniž by došlo k uzavření Smlouvy, jsou povinny si toto plnění bez zbytečného odkladu vrátit obdobným způsobem, kterým bylo poskytnuto, a to v rozsahu a v souladu s ustanoveními občanského zákoníku o bezdůvodném obohacení.

2.8 Uživatel uzavřením Smlouvy postupem dle čl. 2.1 ve smyslu § 1823 občanského zákoníku výslovně žádá Poskytovatele, aby začal s poskytováním Služby ve lhůtě pro odstoupení od Smlouvy dle čl. 7.2.

3. Funkce Služby

3.1 Služba Gsmkey.cloud je online službou.

3.2 Služba Gsmkey.cloud je volitelná služba, která je kompatibilní s produktem Poskytovatele - chytrým ovladačem GSM KEY SMART 3T, který je ve standardní nabídce Poskytovatele, a který je možné od Poskytovatele zakoupit např. na webu https://www.gsmkey.cz (dále jen "Zařízení"). Služba Gsmkey.cloud umožňuje zejm.:

  • spravovat Zařízení odkudkoliv, a to z uživatelského rozhraní Webu, na který lze přistoupit z počítače, tabletu nebo mobilu;
  • vzdálený dohled, změnu chování vstupů a výstupu Zařízení;
  • nastavení čísel, ze kterých se budou přeposílat SMS;
  • uložení dat a možnost nahrání dat do jiných Zařízení;
  • přidávat, odebírat či měnit uživatele uložené v Zařízení a transport seznamu uživatelů z jednoho Zařízení do druhého;
  • kontrolu databáze akcí, které byly provedeny se Zařízením, kterou vede Poskytovatel;
  • další funkce uvedené v popisu produktu na Webu.

3.3 Služba je v provozu zpravidla nepřetržitě; to neplatí při odstávce Webu či cloudu SECTRON z technických důvodů, zejm. při poruše či nutné údržbě hardwarového a softwarového vybavení Poskytovatele či třetích osob, nebo při technických problémech telekomunikačních či obdobných služeb poskytovaných třetími osobami; Uživatel bere na vědomí skutečnost, že Služba či Web nemusí být z technických důvodů dostupné, na vědomí.

3.4 Poskytovatel a Uživatel se dohodli, že Poskytovatel neodpovídá Uživateli za žádnou újmu (zejm. majetkovou) způsobenou nedostupností či v důsledku nedostupnosti Služby či Webu; Poskytovatel a Uživatel se dohodli na vyloučení odpovědnosti Poskytovatele za újmu vzniklou Uživateli nedostupností Služby či Webu v takové maximální míře, ve které to kogentní ustanovení právních předpisů umožňují.

4. Cena za Službu

4.1 Ceník Služby Gsmkey.cloud je zveřejněn v uživatelském rozhraní Webu. Všechny ceny jsou stanoveny vč. DPH a bez jakýchkoliv dalších poplatků.

4.2 Při prvotní aktivaci Služby má Uživatel 3 měsíce užívání Služby zdarma; týden před uplynutím této zkušební doby je Uživatel vyzván k prodloužení Služby a výběru ze tří možných tarifů; nebude-li Služba prodloužena, bude Uživateli deaktivována a Smlouva uplynutím zkušební doby zaniká. Službu je možné prodloužit, anebo po marném uplynutí zkušební doby při prvotní aktivaci Služby znovu aktivovat, na následující období 3, 6 nebo 12 měsíců za jednorázový poplatek; poplatek za 3 měsíce činí 75 Kč, poplatek za 6 měsíců činí 125 Kč, a poplatek za 12 měsíců činí 250 Kč. Sjednanou cenou za Službu mezi Poskytovatelem a Uživatelem je vždy cena uvedená v uživatelském rozhraní Webu u daného tarifu v okamžiku odeslání platby dle čl. 4.4.; liší-li se tato cena od ceny stanovené v tomto čl., má aktuální cena uvedená v uživatelském rozhraní Webu přednost.

4.3 Uživatel si zvolí jemu vyhovující tarif v uživatelském rozhraní Webu, v sekci "dashboard" (v menu ikonka klíče), kde je část s názvem "Subscription". Zde si Uživatel zvolí jemu vyhovující tarif kliknutím na ikonu GoPay vedle stanovené ceny.

4.4 Platba proběhne bezhotovostně online prostřednictvím platebního systému GoPay, provozovaného společností GOPAY, s.r.o., IČO: 26046768, se sídlem č. p. 67, 370 01 Planá, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp. zn. C 11030; jiné způsoby platby za Službu nejsou přijímány.

4.5 Závazek Uživatele uhradit cenu za Službu je splněn okamžikem odepsání příslušné částky z bankovního účtu Uživatele při provedení platby za Službu způsobem dle čl. 4.4.

4.6 Náklady vzniklé Uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s užíváním Služby si Uživatel hradí sám.

5. Uživatelský účet

5.1 Službu je možné užívat prostřednictvím uživatelského účtu, který si Uživatel vytvoří na Webu (dále jen "Uživatelský účet"). Uživatel získá na základě registrace do Uživatelského účtu přístup do svého uživatelského rozhraní, prostřednictvím kterého může aktivovat a užívat Službu. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. V Uživatelském účtu si Uživatel založí jeho Zařízení (nebo více Zařízení) v administraci (vyplní název zařízení a IMEI zařízení).

5.2 Při registraci do Uživatelského účtu je Uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Uživatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené v Uživatelském účtu jsou Poskytovatelem považovány za správné.

5.3 Poskytovatel je oprávněn zrušit Uživateli jeho Uživatelský účet v případě, kdy dojde k zániku právního vztahu mezi Poskytovatelem a Uživatelem ze Smlouvy.

5.4 Uživatel bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Poskytovatele či třetích osob, nebo na technické problémy hardwarového
a softwarového vybavení Poskytovatele či třetích osob či telekomunikačních a obdobných služeb poskytovaných třetími osobami. Poskytovatel a Uživatel se dohodli, že Poskytovatel neodpovídá Uživateli za žádnou újmu (zejm. majetkovou) způsobenou nedostupností či v důsledku nedostupnosti Uživatelského účtu; Poskytovatel a Uživatel se dohodli na vyloučení odpovědnosti Poskytovatele za újmu vzniklou Uživateli nedostupností Uživatelského účtu v takové maximální míře, ve které to kogentní ustanovení právních předpisů umožňují.

6. Doba trvání Smlouvy a zánik Smlouvy

6.1 Smlouva trvá po dobu, na kterou byla aktivována Služba, v závislosti na tom, který tarif Uživatel v uživatelském rozhraní Webu zvolil, a zda využil prodloužení zkušební doby, resp. předplaceného tarifu Služby dle čl. 4.2; uplynutím doby, na kterou byla aktivována Služba, aniž by byl v souladu s čl. 4.2 Uživatelem předem zaplacen poplatek za prodloužení Služby na další období, Smlouva zaniká.

6.2 Smlouva zaniká také jiným způsobem stanoveným zákonem nebo těmito Obchodními podmínkami (např. odstoupením od Smlouvy).

6.3 Uživatel má po zániku Smlouvy po dobu existence jeho Uživatelského účtu přístup do Uživatelského účtu, ze kterého je možný pouhý náhled do aktuálního nastavení Zařízení, avšak není oprávněn Zařízení prostřednictvím Služby vzdáleně spravovat
a užívat další funkce Služby dle čl. 3.2; to neplatí, byl-li Uživatelský účet Uživatele v souladu s čl. 5.3 Poskytovatelem zrušen.

7. Odstoupení od Smlouvy Spotřebitelem

7.1 Ustanovení čl. 7 se uplatní pouze u Smlouvy, kterou s Poskytovatelem jako Uživatel uzavřel Spotřebitel.

7.2 Není-li dále stanoveno jinak, je Uživatel oprávněn v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku odstoupit od Smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne uzavření Smlouvy, a to bez uvedení důvodu. Odstoupení od Smlouvy musí být Poskytovateli odesláno nejpozději v poslední den lhůty uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od Smlouvy může Uživatel využít vzorový formulář zveřejněný Poskytovatelem, který tvoří přílohu těchto Obchodních podmínek.

7.3 Odstoupí-li Uživatel dle tohoto čl. 7 od Smlouvy, není vůči Poskytovateli za dosavadní poskytování Služby ničeho povinen; Poskytovatel je v takovém případě povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, vrátit Uživateli veškeré prostředky, které od něj dle čl. 4.4 obdržel, a to na bankovní účet, ze kterého tyto prostředky byly Uživatelem zaplaceny.

7.4 Odstoupení od Smlouvy dle tohoto čl. 7 je možné zaslat Poskytovateli na adresu provozovny a sídla Poskytovatele Josefa Šavla 1271/12, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava; Poskytovatel bez zbytečného odkladu potvrdí Spotřebiteli přijetí.

8. Práva Spotřebitele z vadného plnění

8.1 Ustanovení čl. 8. těchto Obchodních podmínek se uplatní u Smluv, které s Poskytovatelem jako Uživatel uzavřel Spotřebitel.

8.2 Práva a povinnosti Poskytovatele a Uživatele z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen "zákon o ochraně spotřebitele")).

8.3 Poskytovatel je povinen plnit bez vad, resp. zpřístupnit Službu s vlastnostmi tak, jak je popsána na Webu a v těchto Obchodních podmínkách. Poskytovatel odpovídá Uživateli za to, že má Služba stanovené a ujednané vlastnosti.

8.4 Jakmile Uživatel vadu zjistí, je povinen ji oznámit bez zbytečného odkladu Poskytovateli tak, že vadu označí, nebo popíše, jak se vada projevuje; vadu lze vytknout do 6 měsíců od zpřístupnění Služby (§ 1921 občanského zákoníku). Je-li vada odstranitelná, má Uživatel právo na odstranění vady, nebo přiměřené slevy z ceny za Službu; nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni Službu řádně užívat, má Uživatel rovněž právo od Smlouvy odstoupit (§ 1923 občanského zákoníku).

8.5 Vzhledem k tomu, že předmětem plnění je služba, nikoliv prodej věci, či zhotovení díla, nemá Uživatel práva z kupní smlouvy dle § 2158 a násl. občanského zákoníku o prodeji zboží v obchodě (např. na zákonnou záruku, či práva z vadného plnění z kupní smlouvy atd.). Uživatel však má právo na to, aby Poskytovatel poskytoval Službu s ujednanými vlastnostmi a v souladu se Smlouvou a v případě podstatného porušení těchto smluvních povinností Poskytovatelem má Uživatel právo za podmínek
§ 2002 občanského zákoníku od Smlouvy odstoupit.

9. Reklamační řád

9.1 Reklamaci uplatňuje Spotřebitel v provozovně a sídle Poskytovatele, a to buď osobně, nebo písemně. Adresa sídla je Josefa Šavla 1271/12, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava. Poskytovatel je však povinen přijmout reklamaci jak v sídle, tak v kterékoli provozovně, ve které je to s ohledem na charakter Služby možné. Spotřebitel sdělí Poskytovateli, jaké právo z vadného plnění si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Uplatní-li Poskytovatel právo z vadného plnění, potvrdí mu druhá strana v písemné formě, kdy právo uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace Spotřebitel požaduje, datum a způsob vyřízení reklamace, provedení opravy, dobu jejího trvání a případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

9.2 Dle § 19 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele Poskytovatel rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Poskytovatel se Spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení Smlouvy a Spotřebitel je v takovém případě oprávněn od Smlouvy odstoupit.

9.3 Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má Spotřebitel právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.

10. Mimosoudní řešení sporů a další informace pro Spotřebitele

10.1 Stížnosti je Spotřebitel oprávněn zasílat Poskytovateli elektronickou poštou na adresu obchod@sectron.cz

10.2 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz. Je možné využít platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr.

10.3 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

10.4 Poskytovatel je oprávněn k poskytování Služby na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

10.5 Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

10.6 Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu také dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele.

10.7 Kontaktní údaje na Poskytovatele: doručovací adresa: Josefa Šavla 1271/12, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava; telefon: +420 556 621 030; e-mail: obchod@sectron.cz

11. Závěrečná ustanovení

11.1 Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení těchto Obchodních podmínek, resp. uzavřené Smlouvy, neplatným, zdánlivým, nebo neúčinným, posoudí se skutkový stav podle jiného ustanovení těchto Obchodních podmínek nebo jiného ustanovení zákona, které je svým smyslem a účelem neplatnému, zdánlivému, nebo neúčinnému ustanovení těchto Obchodních podmínek nejbližší. Neplatnost, zdánlivost, nebo neúčinnost některého z ustanovení těchto Obchodních podmínek, resp. uzavřené Smlouvy, nemá vliv na platnost a účinnost ustanovení ostatních.

11.2 Je-li uzavřena Smlouva s mezinárodním prvkem, smluvní strany sjednávají, že vztah založený Smlouvou se řídí českým právem, zejm. občanským zákoníkem. K rozhodování veškerých soudních sporů vzniklých ze Smlouvy jsou příslušné soudy České republiky.

11.3 Poskytovatel nakládá s osobními údaji Uživatele v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES; Poskytovatel nezpracovává žádné osobní údaje bez souhlasu Uživatele, nejedná-li se o zpracovávání osobních údajů, které toto nařízení a případně další právní předpisy umožňují i bez souhlasu. Informace o zpracovávání osobních údajů Poskytovatelem jsou podrobně obsaženy v zásadách ochrany osobních údajů Poskytovatele, které jsou dostupné na https://eshop.sectron.cz/cs/zasady-ochrany-osobnich-udaju/.

11.4 Přílohu Obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy Spotřebitelem.

11.5 Obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1.1.2022 a jsou k dispozici v elektronické podobě na Webu.